Regulamin serwisu Ginekolog.net.pl


§ 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu internetowego Ginekolog.net.pl, dalej Serwis.
 2. Serwis prowadzony jest pod adresem www.ginekolog.net.pl
 3. Operatorem Serwisu oraz jego właścicielem i usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) jest Gabinet ginekologiczny Anna Zygler-Przysucha, ul. Rynkowa 31, 05-816 Michałowice ; dalej Operator.
 4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu, w jakikolwiek sposób odbierając dane lub umieszczając je w Serwisie. Użytkownikiem Serwisu może być również osoba fizyczna nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, jeżeli uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego.
 5. Materiałami są dane umieszczone w Serwisie przez Operatora.
 6. Materiałami Użytkownika są dane umieszczane w Serwisie przez Użytkowników w formach dopuszczalnych ze względu na postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. W celu kontaktu z Operatorem należy wysłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
§ 2 Zakres usług świadczonych przez Operatora
 1. Operator umożliwia Użytkownikom na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie:
  1. dostęp do Materiałów umieszczonych w Serwisie;
  2. otrzymywanie Webletter’a na wskazany adres e-mail;
  3. zamieszczanie w Serwisie Materiałów Użytkownika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;
  4. rezerwacja wizyt lekarskich.
 2. Operator zastrzega sobie prawo do uzależnienia dostępu do wybranych usług od dokonania uprzedniej Rejestracji w Serwisie.
§ 3 Materiały Użytkownika – postanowienia ogólne
 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczenie w Serwisie Materiałów Użytkownika, którymi są: komentarze pod Materiałami, komentarze, pliki graficzne (awatary) w profilu użytkownika.
 2. Kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie Materiałów Użytkownika zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, itp.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do Materiałów Użytkownika w przypadku stwierdzenia, że ich treść jest bezprawna lub uzyskania urzędowego zawiadomienia o jej bezprawnym charakterze lub też uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści.
§ 4 Komentarze
 1. Każdy Użytkownik może umieścić w serwisie pod zamieszczonym w nim Materiałem komentarz.
 2. Aby dodać komentarz do danego Materiału Użytkownik wpisuje treść komentarza w polu znajdującym się pod Materiałem, podaje dowolny nick, oraz w odpowiednim polu wpisuje tekst z obrazka znajdującego się po prawej stronie pola.
§ 5 Webletter
 1. Każdy Użytkownik może otrzymywać Webletter.
 2. Webletter stanowi przesyłaną w postaci e-maila informację o najważniejszych wydarzeniach oraz o pojawiających się w Serwisie nowościach.
 3. Webletter będzie przesyłany Użytkownikowi na wskazany przez niego podczas rejestracji adres e-mail.
§ 6 Warunki techniczne korzystania z Serwisu
 1. Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest: połączenie z siecią Internet, posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych (xHTML 1.0) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript oraz, w przypadku Użytkowników dokonujących rejestracji, aktywnego konta poczty elektronicznej.
§ 7 Zasady korzystania z Serwisu
 1. Korzystanie z Serwisu jest dozwolone na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Korzystanie z niektórych, określonych w niniejszym Regulaminie funkcjonalności Serwisu wymaga dokonania rejestracji w Serwisie lub rejestracji odrębnej dla wybranych usług.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu w całości.
 4. W trakcie korzystania z Serwisu informacje mogą być zapisywane w urządzeniu Użytkownika w postaci plików cookies.
 5. W trakcie korzystania z Serwisu zapisywany jest numer IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w zgodzie z niniejszym Regulaminem a także przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (j.t. Dz.U. 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 000 r. Prawo własności przemysłowej (j.t. Dz.U. 2003 r., Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.).
 7. Operator ma prawo powierzyć bieżącą obsługę Serwisu osobie trzeciej bez obowiązku informowania Użytkowników.
§ 8 Rejestracja
 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i w pełni dobrowolna.
 2. Rejestracji może dokonać każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynność prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się pod adresem: http://www.ginekolog.net.pl/component/comprofiler/registers. Rejestracji w Serwisie może dokonać także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli posiada zgodę przedstawiciela ustawowego. Operator nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Serwisu przez osobę nieuprawnioną.
 3. Warunkiem dokonania rejestracji jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji w formularzu rejestracyjnym oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w Serwisie.
 4. W trakcie rejestracji wymagane jest podanie następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, telefon komórkowy użytkownika, adres e-mail, nazwa użytkownika (login) oraz hasło.
 5. Użytkownik dokonując rejestracji w odpowiednim polu wpisuje teksty z obrazków znajdujących się ponad polem.
 6. Po zatwierdzeniu formularza rejestracyjnego poprzez kliknięcie pola „Zarejestruj się” na adres e-mail o którym mowa wskazany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym zostanie niezwłocznie przesłany e-mail celem potwierdzenia dokonania rejestracji.
 7. Użytkownik klikając link znajujący w się w treści ww. e-maila potwierdza wolę dokonania rejestracji.
 8. Po potwierdzeniu rejestracji, o którym mowa w pkt 7 Operator zakłada w Serwisie Profil Użytkownika (dalej Profil).
 9. W Profilu Użytkownika znajdują się dane podane przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 10. Użytkownik ma prawo zmiany danych znajdujących się w jego Profilu.
 11. Użytkownik ma prawo żądać od Operatora usunięcia z Serwisu swojego Profilu.
 12. Operator dla jednego Użytkownika zakłada jeden Profil.
 13. Operator ma prawo usunąć z Serwisu Profil danego Użytkownika w przypadku naruszenia przez niego zapisów niniejszego Regulaminu.
 14. W razie usunięcia Profilu Użytkownik zobowiązuje się nie dochodzić od Operatora żadnych roszczeń z tego tytułu, w szczególności roszczeń odszkodowawczych.
§ 9 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych jest Operator
 2. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie.
 3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu dokonania rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usługi.
 4. Dane osobowe przetwarzane przez Operatora obejmują: imię, nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, login.
 5. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza informacjami tego typu, jakie Użytkownik sam zawarł w Materiałach Użytkownika zamieszczonych w Serwisie.
 6. W przypadku przekazania Operatorowi przez Użytkownika danych osobowych, będą one przez niego przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia prawidłowego dostępu do usług oferowanych przez Serwis w tym w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia rejestracji Użytkownika oraz umożliwienia prawidłowego logowania do Serwisu.
 7. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Następuje to poprzez wysłanie e-maila do Operatora ze stosownym żądaniem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 8. Celem poinformowania Użytkownika o sposobie, celu i innych istotnych elementach przetwarzania danych osobowych ustanawia się odrębny dokument – Polityka prywatności, znajdujący się na stronie internetowej www.ginekolog.net.pl.
§ 10 Odpowiedzialność
 1. Operator jedynie przechowuje Materiały Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść oraz wady prawne.
 2. Materiały Użytkownika nie mogą być uważane za opinię lub stanowisko Operatora.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników Serwisu o zakłóceniach w jego funkcjonowaniu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
 4. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem wykorzystywaniu Materiałów Użytkownika umieszczonych w Serwisie.
 5. Operator nie odpowiada w szczególności za naruszenia praw autorskich, praw do znaków towarowych, oznaczeń, nazw przedsiębiorstw i innych oznaczeń przysługujących osobom trzecim powstałych w wyniku lub w związku z umieszczeniem w Serwisie Materiałów Użytkownika.
§ 11 Reklamacje
 1. Każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem a także wykonaniem usług przez Operatora.
 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w formie e-maila. Jednakże Użytkownik może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Operatora na piśmie. Operator zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Operatora reklamacja danego Użytkownika. Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień Regulaminu, nie będą uwzględniane.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt 3 w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn niezależnych od Operatora (awarie sprzętu, sieci teleinformatycznej itp.). Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
§ 12 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2009.
 2. Operator ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu na stronie WWW, o której mowa w § 1 pkt 2 Regulaminu.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny, Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Umieszczenie Materiałów Użytkownika w Serwisie jest równoznaczne z udzieleniem Operatorowi, jak również osobom z pomocą których świadczy on swoje usługi, przez Użytkownika nieodpłatnej licencji niewyłącznej na czas nieoznaczony na korzystanie z Materiałów Użytkownika w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez Operatora indywidualnych umów dotyczących świadczenia usług w Serwisie, pierwszeństwo mają postanowienia tych umów. Umowy z Operatorem są zawierane wyłącznie w języku polskim.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych między Operatorem a Użytkownikami lub innymi podmiotami, na rzecz których Operator świadczy usługi w Serwisie właściwym rzeczowo jest Sąd Powszechny, w którego okręgu Operator ma swoją siedzibę.


dr Anna Zygler - Przysucha
ginekolog - położnik II stopnia

Parametry nasienia według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Parametry nasienia według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Ocena parametrów nasienia jest integralną częścią diagnostyki niepłodności małżeńskiej. Badania prowadzone na przestrzeni kilkunastu ostatnich lat świadczą o znacznym pogarszaniu się jakości nasienia i co za tym idzie płodności męskiej. Parametry nasienia które dzisiaj są uważane jako prawidłowe jeszcze kilka lat temu były uważane za złe. Główną przyczyną pogorszenia parametrów nasienia jest niezdrowy styl życia. Długotrwały stres, złe odżywianie, wzrastająca ilość hormonów estrogenowych w pokarmach, środki pobudzające oraz używki nie są sprzyjające dla dobrej kondycji plemników.

Read more

Bank Krwi Pępowinowej Novum

Bank Krwi Pępowinowej Novum

Twoja decyzja pozwoli wykorzystać niepowtarzalną szansę - poród jest jedyną okazją pozyskania komórek macierzystych z krwi pępowinowej w sposób łatwy, bezbolesny i skuteczny. Pozwoli Ci zwiększyć skuteczność leczenia - komórki macierzyste, pozyskane z krwi pępowinowej, wykazują większą skuteczność w odtwarzaniu układu krwiotwórczego, niż komórki macierzyste pozyskiwane od dawców dorosłych oraz wyeliminować ryzyko odrzucenia ewentualnego przeszczepu.
Zdeponowana krew pępowinowa daje pewność, że komórki macierzyste mogą być użyte do celów terapeutycznych w każdej chwili, bez konieczności szukania dawców co jest procesem czasochłonnym oraz kosztownym i nie gwarantuje powodzenia.

Read more

Ciąża, rozwój płodu - I trymestr ciąży

Ciąża, rozwój płodu - I trymestr ciąży

Pierwszy miesiąc: od poczęcia do zarodka

Pierwszy trymestr trwa do trzeciego miesiąca, czyli do 12 tygodnia ciąży. Początek ciąży liczy się od daty rozpoczęcia ostatniego krwawienia miesiączkowego. Zwyczajowo, czas trwania ciąży i termin porodu określa się wg. reguły Naegelego. Korzystając z niej, prawdopodobny termin porodu wylicza się, odejmując 3 miesiące od daty pierwszego dnia ostatniej miesiączki, a następnie dodając 7 dni i jeden rok. (Pierwszy dzień ostatniej miesiączki – 3 miesiące + 7 dni + rok).

Read more


O krok od macierzyństwa, czyli planujemy ciążę

O krok od macierzyństwa, czyli planujemy ciążę

Okres ciąży i rozwijającego się, nowego życia, jest dla wielu kobiet jednym z najpiękniejszych momentów. Panie przygotowujące się do roli przyszłej matki powinny jednak zagłębić się w temat jeszcze przed poczęciem maluszka oraz uzupełniać swoją wiedzę wraz z rosnącym brzuchem. Kilka informacji i rad pomoże w zachowaniu dobrego stanu zdrowia matki i dziecka oraz złagodzi te bardziej dokuczliwe objawy ciąży.

Read more

Cukrzyca w ciąży (cukrzyca ciążowa)

Cukrzyca w ciąży (cukrzyca ciążowa)

Cukrzyca ciążowa zwana cukrzyca ciężarnych spowodowana jest zaburzeniami gospodarki hormonalnej organizmu w czasie ciąży. Po porodzie zazwyczaj ustępuje, ale może pojawić się w przyszłości lub zwiększyć ryzyko zachorowania na cukrzyce typu 2. Cukrzyca ciążowa jest zagrożeniem nie tylko dla matki, ale również dla płodu. Wysoki poziom cukru we krwi może prowadzić do wad rozwojowych płodu lub poronień, zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Do najczęstszych powikłań zalicza się:

Read more

Cytologia nie czekaj, bo może być za późno!

Cytologia nie czekaj, bo może być za późno!

Według statystyk około jedna trzecia dorosłych Polek nigdy nie miała wykonanej cytologii. Mimo wielości programów profilaktycznych, rosnącej świadomości społecznej czy kampanii reklamowych adresowanych do kobiet, wciąż wiele pacjentek nie przywiązuje wagi do tego krótkiego i prostego badania, które może uratować im życie i szybko wykryć raka szyjki macicy. Cytologia jest badaniem bezbolesnym i dającym natychmiastowe, rzetelne wyniki. Warto więc zdecydować się na jej wykonanie, zwłaszcza, jeśli znajdujemy się w grupie ryzyka.

Read more